Tuesday, November 2, 2010

Thiệp Mời


Nhân Viên Toán Chiến Đoàn 2 Xung Kích
Họp mặt lần đầu với Sở Bắc NKT khi vừa định cư tại Hoa Kỳ 1991
Dại Hội 1 Houston, Texas
Đại Hội 2 Stanton, California
Đại Hội 1 Houston, Texas Đại Hội 2 Stanton, California
Đại Hội 3 / 20 năm Hội Ngộ Costa Mesa, California
Đại Hội 4 / Ngợi, Miên, Thắng, Lâm, Minh
Đại Hội 4 Dallas, Texas
Diễn Hành Đại Hội 5 Washington D.C.
Đại Hội 5 Washington D.C.
Đại Hội 6 Seattle Washington State
Đại Hội 7 Orlando, Florida
NT Nguyễn Hùng Trâm phát biểu (ban tổ chức Đại Hội 8 Nam California )
Lưu Nhiệm Hội Trưởng Nam Cali Th/Tá Phan Tuấn Kiệt
Xuân Nháy phát biểu

Võ Văn Hương phát biểu ( xác nhận không có 3 Hội Đoàn bạn đọc diễn văn )
Nguyễn Văn Rinh phát biễu
Tóm tắt một số điểm chính của phiên họp
1- Lưu Nhiệm Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Nha Kỹ Thuật Nam Cali cho đến tháng 8/2010 ( Sau khi Đại Hội kỳ 8)
2- Địa điểm Tổ Chức và ngày giờ vẫn ấn định như Bản Tin số 2 trong tháng 8/2009 NKT/Nam Cali
Option:
Dưới 400 người tham dự sẽ tổ chức tại Diamond Seafood (góc Lampson và Beach)
Trên 400 người tham dự sẽ chọn một địa điểm lớn hơn ( dự trù Seafood Kingdom / Anaheim)
Phiên họp bắt đầu lúc 13:00 và Chấm dứt lúc 15:30 biên bản phiên họp xin L/l anh Hội Trưỡng Phan Tuấn Kiệt .

No comments: