Tuesday, November 2, 2010

Thiệp Mời


Nhân Viên Toán Chiến Đoàn 2 Xung Kích
Họp mặt lần đầu với Sở Bắc NKT khi vừa định cư tại Hoa Kỳ 1991
Dại Hội 1 Houston, Texas
Đại Hội 2 Stanton, California
Đại Hội 1 Houston, Texas Đại Hội 2 Stanton, California
Đại Hội 3 / 20 năm Hội Ngộ Costa Mesa, California
Đại Hội 4 / Ngợi, Miên, Thắng, Lâm, Minh
Đại Hội 4 Dallas, Texas
Diễn Hành Đại Hội 5 Washington D.C.
Đại Hội 5 Washington D.C.
Đại Hội 6 Seattle Washington State
Đại Hội 7 Orlando, Florida
NT Nguyễn Hùng Trâm phát biểu (ban tổ chức Đại Hội 8 Nam California )
Lưu Nhiệm Hội Trưởng Nam Cali Th/Tá Phan Tuấn Kiệt
Xuân Nháy phát biểu

Võ Văn Hương phát biểu ( xác nhận không có 3 Hội Đoàn bạn đọc diễn văn )
Nguyễn Văn Rinh phát biễu
Tóm tắt một số điểm chính của phiên họp
1- Lưu Nhiệm Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Nha Kỹ Thuật Nam Cali cho đến tháng 8/2010 ( Sau khi Đại Hội kỳ 8)
2- Địa điểm Tổ Chức và ngày giờ vẫn ấn định như Bản Tin số 2 trong tháng 8/2009 NKT/Nam Cali
Option:
Dưới 400 người tham dự sẽ tổ chức tại Diamond Seafood (góc Lampson và Beach)
Trên 400 người tham dự sẽ chọn một địa điểm lớn hơn ( dự trù Seafood Kingdom / Anaheim)
Phiên họp bắt đầu lúc 13:00 và Chấm dứt lúc 15:30 biên bản phiên họp xin L/l anh Hội Trưỡng Phan Tuấn Kiệt .

Thursday, September 2, 2010

Báo Cáo Tài Chánh Thu/Chi BVĐCCB. MACVSOG/NKT

Báo Cáo Tài Chánh Thu/Chi
Kính thưa quí Niên Trưởng ,Chiến Hữu, Hậu Duệ Nha Kỹ Thuật
Được sự ủy nhiệm C/H Nguyễn Hùng Anh T/M. BVĐCCB. MACVSOG/NKT , trân trọng kính báo cáo tài chánh thâu nhận, chi xuất trong dịp Đại Hội kỳ 8 Nhớ về Mẹ Viêt Nam tại Nam California/ không quên các C/H khổ cực ở quê nhà.

Phần Thâu Nhận :
$ 1,928.00 Tính đến ngày 08 tháng 6 năm 2010 “Email BC đã gửi đến DĐ NKT”
$ 10.00 Nhân viên CT HOA PHÁT tặng cho anh em ờ VN.(xem Email forward)
$ 100.00 HD-55 (Năm Năm) ‘theo đàm thoại, có lẽ biếu C/H Xuân Gồ $50.00’
$ 2,038.00 Tổng Cộng

Phần Hứa Hẹn : Chưa nhận Hiện Kim hoặc Check
$ 50.00 C/H Lê Tinh Anh
$ 150.00 C/H Nguyễn Bác Ái hứa biếu T.Mãi $100.00, T Quang $50.00
$ 20.00 Anh Đoàn H. Định

Phần Chi Xuất :
Theo tinh thần công bằng, bác ái đặc biệt đúng đối tượng nhu cầu cần thiết. A/E ở quê nhà quá nhiều; Ngân khoản biếu đến người nhận theo danh sách đề nghị của A/E tại quê nhà hoặc dựa theo ý muốn của các ân nhân (người biếu).


1 -- $ 500.00 gửi đến Vũ C Minh tại Saigon , 6/9/10 , phân phối biếu mỗi cá nhân $40.00 :
- $320.00 : $40.00 = 8 A/E, TB.219, do Anh M. Mẫn chuyển giao đến các anh 1-VV Ngọ, 2-PV Tường, 3-NV Thanh, 4-PN Khuê, 5-HT Hưng, 6-TH Hải, 7-LV Thanh, 8-TC Việt.
- $160.00 : 40.00 = 4, do C. Minh chuyển. 1-NV Cổn, 2-VV Viên, 3-QP LK Trọng, 4-QP N Sửu.

- $20.00 Chi phí làm lộ phí.
$ 500.00 + $7.00 (lệ phí gửi tiền ) Tổng Cộng = $507.00 xem hóa đơn attach file 1
2 -- $350.00 gửi đến anh Hà Đức Lợi taị Lâm Đồng nhờ chuyển giao (phân phối) đến :
- $ 50.00 Anh ĐV Phú Tê liệt
- $280.00 : $40.00 = 7 người :. 1-QP LV Đàm, 2-QP VVT Long, 3-QP PD Linh, 4-QP LV Ninh, 5- QP HC Ly, 6- Mẹ TS HV Hao, 7- CN ĐT Quảng (A/E nhường,xét qua Tinh Thần vì họ cần được an uỉ )
- $ 20.00 Chi phí làm lộ phí.
$ 350.00 + $5.00 ( lệ phí gửi tiền) Tổng Cộng = $355.00 xem hóa đơn attach file 2
3 -- $130.00 gửi đến Lê Văn Ty tại Nha Trang nhờ chuyển giao (phân phối) đến :
- $ 50.00 Anh Xí Tê Liệt
- $ 80.00 : $40.00 = 2 người 1- LV Ty , 2- LV Ba
$ 130.00 + $ 4.00 ( lệ phí gửi tiền) Tổng Cộng = $ 134.00 xem hóa đơn attach file 3
4 -- $ 630.00 gửi đến Lê Văn Hạnh tại Nha Thủ Đức nhờ chuyển giao (phân phối) đến :
- $ 50.00 Anh TM Hùng Tê Liệt.
- $560.00 : $40.00 = 14 người : 1 - TB LĐ Phúc Râu, 2 - TB PT Vũ, 3 – TB CX Dưỡng, 4 – Anh Thủy (T/S), 5 – VV Bất, 6 - NV Đức , 7 – D Hai, 8 – A. Sáu Đủ, 9 – Anh H Hiến, 10- anh NV Mỹ y tá, 11 – Anh Thanh (Hốc Môn), 12 – Anh Xuân Gồ, 13 - LA Cẩu , 14 – Anh H Hoa.
- $ 20.00 Chi phí làm lộ phí
$ 630,00 + $7.00 (lệ phí gửi tiền) Tổng Cộng = $ 637.00 xem hóa đơn attach file 4
5 -- $ 100.00 gửi đến Vũ Cao Minh Saigon nhờ chuyển (phân phối) :
- $ 50.00 Xuân Gồ (thiên ý của 55)
- $ 10.00 Anh HĐ Lơi phụ lộ phí
- $ 40.00 Anh LV Hạnh tạm giữ để tìm đối tượng
$ 100.00 + $2.00 (ệ phí gửi tiền) Tổng Cộng = $ 102.00 xem hóa đơn attach file 5
$507.00 + $355.00 + $134.00 + $637.00 + $102.00 == $ 1,735.00 Tổng Cộng chi xuất


Phần Tổng kết : $ 2,038.00 Thâu vào
$ 1,735.00 Chi xuất
$ 303.00 Còn lại

Số tiền còn lại sẽ dùng vào công việc phụ giúp thân nhân trùng tu hoặc dời đi (cải táng) hai ngôi mộ (1- Phù Cửu , 2 – Nguyễn văn Hoàng) hiện đang an nghỉ tại Nghĩa Trang Quân Đội Thủ Đức; Hùng Anh có cơ hội tiếp chuyện với anh Minh là thân nhân của các CH quá cố.(xin xem hình)
Xin thay mặt những quả phụ, tử sĩ và chiến hữu hiên quá khổ cực tại quê nhà trân trọng chân thành đa tạ đến quí NT,CH,HD, và thân hữu của Nha Kỹ Thuật.
Xin ơn trên ban đến quí vị với những tấm lòng vị tha, bác ái được dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc cùng với an khang và thịnh vượng.


Trân trọng đa tạ.

Nguyễn Hùng Anh
TM/BVĐCCB MACVSOG/NKT


        DANH SÁCH QUÝ NT. VÀ CH. ỦNG HỘ ĐH 8 NKT
                                       --------------------- X --------------------


                     1- CH  HOÀNG  NGỌC  BANG            :  $ 100.00
                     2- CH. LÊ  QUỐC   BẢO                       :  $  300.00
                     3- CH. NGUYỄN  QUANG  CHÂU      :  $  200.00
                     4- CH.. ĐOÀN  HỬU   ĐỊNH                 :  $  100.00
                     5- Ô&B. NGUYẼN  HỬU  DỤNG         :  $  500.00
                     6- B/S  BÙI  CAO  ĐỆ                             :  $ 200.00
                     7- CH. LÊ  THANH  GIÀU                    :  $ 500.00
                     8- B/S  NGUYỄN  VĂN  HƯNG            :  $ 300.00
                     9- CH. BÙI  THƯỜNG  KHUÊ             :  $ 300.00
                   10- NT. TRẦN  KIM  KHÁNH               :  $ 100.00
                   11- BÀ  LƯU  VĂN   KHIẾT                   :  $ 100.00
                   12- CH. TRẦN NHUNG NGUYÊN         :  $ 100.00
                   13- CH. NGUYỄN ĐỨC  NHỬ                ;  $ 200.00
                   14- NT. VỦ  QUANG  NINH                    : $ 100.00
                   15- CH.  NGUYỄN  ANH  SƠN               : $ 100.00
                   16- CH.  NGUYỄN  TRÂM                      :  $ 200.00
                   17- NT  NGUYỄN  PHAN  TỰU              : $ 500.00
                   18- CH. NGUYỄN  NGỌC  NGHIÃ.  (  Đẵc biệt CH.
                         Nguyễn Ngọc Nghiã  không đóng góp bằng hiện kim
                         mà đả bỏ công sức thực hiện cho Đại Hội 3 tấm biểu
                      ngử với nội dung : ĐÊM TƯỞNG NHỚ MẸ VIỆT-NAM
                      chữ ngang và hai tấm chử hang dọc:
-         Nhớ thuở thanh xuân ôi một thời ngang dọc
-         Nay tuổi xế chiều ôn lại chiến công xưa .

Saturday, August 28, 2010

Friday, July 30, 2010

Tiểu Hội NKT Memorial Day 2011HỘI ÁI HỮU N.K.T CA
Sanjose & vùng phụ cận .

THÔNG-BÁO.

Kính quí niên trưởng & quí chiến hữu N.K.T & PD 219.
Thưa quí niên trương & quí chiến hữu, được sự chấp của Tổng Hội N.K.T về việc tổ chứctiểu Hội 2011 tai San jose California, cũng như qua phiên họp ngày 07 tháng 8 năm 2010.

Ban tổ chức Tiểu Hội đã thống nhất chọn các ngày 28,29,30 tháng 5 năm 2011 ( nhằm ngày Memorial day) để tổ chức Tiểu Hội , với tiêu đề - Hội Ngộ N.K.T. Sanjose 2011.

Vậy nay xin thông báo đến quí niên trưởng & quí chiến hữu được rỏ để có sự chuẩn bị .
Mọi chi tiết sẽ được thông báo trên diễn đàn N.K.T. & PD 219 mọt ngày không xa .

Thân kính .

Gỡi tặng quí NT & quí CH một bài thơ nhỏ , coi như một lời chào đón vê tham dự
HỘI NGỘ N.K.T SANJOSE 2011 .


Về đây anh
Đêm vui hội ngộ .
Về đây anh
Tay siết chặt tay.


Đốt lữa đêm thâu
Vơi bầu tâm sự.
Bên men nồng
Ôn chuyện chiến chinh xưa .


San jose ngày 18 tháng 8 2010.
Thay mặt ban tổ chức

Trungcovey

Căn cứ cuộc họp bầu ban tổ chức cho tiểu hội năm 2011 tại tư gia chiến hữu Trungcovey , ngày 25 tháng 7 năm 2010 .
Các chiến hữu có tên sau đây được bầu vào ban tổ chức .
Trung Nguyễn, Thắng Nguyễn, Thuận Nguyễn; Phùng Nguyễn . Riêng ũy viên xã hội , chiến hữu Doàn Khánh vì lý do sức khõe không thể đảm nhận được, nên đã bầu chiến hữu Bình Nguyễn ( Doan 11) thay thế . Sau đó anh em đã gây quĩ để hỗ trợ cho việc tổ chức tiểu hội 2011 ,tổng số tiền thu được là 4,200.00. (bốn ngàn hai trăm dollars). 
Số tiền nầy sẽ được gởi vào một account riêng tại ngân hàng.
Account sẽ lấy tên : N.K.T Sanjose 2011, chiến hữu Liêm Phạm và Trung Nguyễn sẽ đứng tên chung trong account nầy . Vậy từ nay nếu quí niên trưởng hay quí chiến hữu nào có lòng muốn hổ trợ cho quĩ tỗ chức tiểu hội San jose 2011,
Xin vui lòng gỡi hổ trợ về địa chỉ sau :

N.K.T. San jose 2011.
2151 Oakland road  S.P.C. 600
San jose, CA 95131.


Danh sách các chiến hữu hổ trợ quĩ T.H 2011.
Hội Aí Hữu N.K.T CA 500.00
Phạm Sơn Liêm 1,000.00
Nguyễn Thuận 1,000.00
Nguyễn Nhữ 500.00
Nguyễn Bình 500.00
Nguyễn Thắng 100.00
Nguyễn Tùng 100.00
Nguyễn Trung 100.00
Dinh H Liên 100.00
Minh Trung 100.00
Nguyễn Ẫn 100.00
Nguyễn Bác Aí 100.00

Tổng cộng: $4,200.00 (Bốn ngàn hai trăm dolars).
Xin cảm ơn các chiến hữu đã hỗ trợ.


Trưởng Ban Tổ Chức
Nguyễn Văn Trung

CC: T.H.N.K.T
Hội Aí Hữu NKT CA

Tuesday, July 13, 2010

Thank You
        DANH SÁCH QUÝ NT. VÀ CH. ỦNG HỘ ĐH 8 NKT
                                       --------------------- X --------------------


                     1- CH  HOÀNG  NGỌC  BANG            :  $ 100.00
                     2- CH. LÊ  QUỐC   BẢO                       :  $  300.00
                     3- CH. NGUYỄN  QUANG  CHÂU      :  $  200.00
                     4- CH.. ĐOÀN  HỬU   ĐỊNH                 :  $  100.00
                     5- Ô&B. NGUYẼN  HỬU  DỤNG         :  $  500.00
                     6- B/S  BÙI  CAO  ĐỆ                             :  $ 200.00
                     7- CH. LÊ  THANH  GIÀU                    :  $ 500.00
                     8- B/S  NGUYỄN  VĂN  HƯNG            :  $ 300.00
                     9- CH. BÙI  THƯỜNG  KHUÊ             :  $ 300.00
                   10- NT. TRẦN  KIM  KHÁNH               :  $ 100.00
                   11- BÀ  LƯU  VĂN   KHIẾT                   :  $ 100.00
                   12- CH. TRẦN NHUNG NGUYÊN         :  $ 100.00
                   13- CH. NGUYỄN ĐỨC  NHỬ                ;  $ 200.00
                   14- NT. VỦ  QUANG  NINH                    : $ 100.00
                   15- CH.  NGUYỄN  ANH  SƠN               : $ 100.00
                   16- CH.  NGUYỄN  TRÂM                      :  $ 200.00
                   17- NT  NGUYỄN  PHAN  TỰU              : $ 500.00
                   18- CH. NGUYỄN  NGỌC  NGHIÃ.  (  Đẵc biệt CH.
                         Nguyễn Ngọc Nghiã  không đóng góp bằng hiện kim
                         mà đả bỏ công sức thực hiện cho Đại Hội 3 tấm biểu
                      ngử với nội dung : ĐÊM TƯỞNG NHỚ MẸ VIỆT-NAM
                      chữ ngang và hai tấm chử hang dọc:
-         Nhớ thuở thanh xuân ôi một thời ngang dọc
-         Nay tuổi xế chiều ôn lại chiến công xưa .Thu Cam ta cua Ban To Chuc Dai Hoi 8 tai California Nam 2010.


Kinh thua Quy Nien truong, quy anh chi va gia quyen trong dai gia dinhNKT. Dai hoi 8 dien ra thanh cong la nho vao su tham gia nhiet tinh cua Quy Nien truong, Quy anh cung gia dinh. So nguoi tham du ngoai du lieu cua BTC va con so ky luc so voi cac ky Dai hoi truoc. Qua Bao chi va tryen thanh, truyen hinh da cho thay su ung ho nong nhiet cua moi nguoi tu cac noi xa xoi ve Tieu bang California de tham du Dai hoi 8. Nhung tinh cam ma cac anh da danh cho BTC noi rieng va Hoi Ai huu NKT California noi chung rat hanh dien vi da duoc nhieu uu ai va hung ho nhiet tinh cua moi noi.
Xin ghi nhan va biet on long uu ai cua Anh Nguyen Van Tam TX da chi tra khoang an trua ngay 31 thang 5 nam 2010. Anh Tran Nhung Nguyen, anh Luu van Tuoi hua bao chot neu co thieu hut. Nhung uu ai ma cac anh the hien trong anh mat, loi noi, nhung tham hoi om nhau lam tham dam them tinh Chien huu.
BTC cung Hoi Ai huu NKT California kinh chuc Quy Nien Truong, Quy Anh cung gia dinh tran day On lanh, manh khoe vui tuoi va binh an.

Tong Ket Chi Thu

C H I & T H U
NHÀ HÀNG
- Đêm Thứ Bảy ngày 29/5/10 (Royal Seafood) $3,550.00
- Chủ Nhật ngày+Đêm 30-5-10 (Seafood Kingdom $11,400.00
- Ban Nhạc: 30-5-10 (Moon Flower) $700.00
- Ngày Thứ Hai 31-5-10 (Buffet) $160.00
--------------
$15,810.00

LINH TINH
- Bánh đêm Đại Hội $70.00
- Banner + Bản đồ VN. $75.00
- Áo thun $2,000.00
- Hoa $675.00
 Video + Chụp Hình $500.00
- Beer $2000.00
- Name Tags $276.00
- Paté Chaud $250.00
- Gởi Bản Tin (300x61cents) (Lê Tinh Anh in free) $183.00
- Gởi Thiệp mời + Hồi báo +Tem (L.T.A. in 60pcs.free) $52.00
- Copy Thiệp mơi (300 Pcs.) +Hồi báo + Tem $494.00
- Mực 74 ( 04 bình x $15.00 ) $60.00
- Họp nhà Manh(3 lần)+Rinh+Tòng+Quyền $300.00
- Đặc san Đại Hội 8 NKT $4,000.00
--------------
$10.935.00

Tổng Cộng thu $33,922.00
Tổng Cộng chi $26,745.00
_______________________
: CÒN LẠI : $ 7,177.00 :

Wednesday, June 16, 2010

Hành trang Đại hội 8 NKTTay trong tay nắm chặt
Mắt trong mắt lệ rơi
Tháng ngày qua rất vội
Tuổi đời mãi chồng chất
Kỹ niệm buồn chơi vơi.

Mủ đỏ cánh dù bay
Áo trận sờn hai vai
Ðôi giày đinh mòn gót
Dù lướt gió tung mây
Lôi Hổ một thời trai.

Mấy dạo công tác dài
Lôi Hổ quay trở lại
Người lính chiến không tên
Âm thầm trong bóng ðêm
Những bóng ma biên giới

Ba mươi lăm năm gặp lại
Tóc đen đã thay màu
Ôm nhau rồi bật khóc
Tổ quốc ôi Tổ quốc
Mang nặng nổi niềm đau

Cuộc vui nào cũng qua
Chấm dứt ba ngày hội
Niềm vui mãi không vơi
Giữ mãi tình đồng đội
Hành trang của cuộc đời

Phương Lâm Ð.72 Ngôn Nguyễn

Nha Kỹ Thuật Đại hội 8 .


Đại hội tám , tiếng kêu như dậy sóng
Dù bốn phương lốp gió đáp về đây
Ba mươi lăm năm là một quãng đời dài
Để hồi tưỡng thuở tung mây lướt gió .

Tình Lôi Hỗ đậm đà như ngày nọ
Nghĩa đệ huynh gắn bó tựa keo sơn
Súng đã buông nhưng ý chí không sờn
Vì Tổ Quốc thề đồng tâm quyết tử.

Tóc đã trắng nhưng tim còn rực lữa
Vẫn hiên ngang như trai trẻ ngày nào
Khoác chiến y lòng cãm thấy nao nao
Nắm tay nhau cùng vào khu biệt cấm .

Cuộc chiến nầy ta không cần súng đạn
Đốt bùng lên cháy sáng lửa yêu thương
Hành trang ta là dũng chí kiên cường
Mang lý tưỡng Tự Do về Tổ Quốc .

Đạ Hội tám Hãi ngoại Nha Kỹ Thuật
Đứa bên nầy , đứa lây lất bên quê
Đứa ra đi giờ hẹn không thấy về
Lôi Hỗ giữ lời thề với Sông Núi …

Kính tặng Người hùng Trung Tá Bùi Văn Thiện
Nguyên CHT/DCT 71 .

Phương Lâm Ngôn Nguyễn
(CD 3/XK SLL, D71, D72 / SCT.)